Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem (zwanym dalej „Organizatorem") konkursu pod nazwą „Ekologia w Twoim domu – jak dbać o środowisko" (zwanego dalej „Konkursem") jest wydawca internetowego dziennika Wyborcza.pl – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy 46 580 831,00 PLN - wpłacony w całości.

2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie serwisu internetowego Wyborcza.pl, zwanego dalej „Serwisem", pod adresem: www.lublin.wyborcza.pl oraz będzie promowany przez Organizatora wśród przedszkoli w województwie lubelskim.

4. Regulamin Konkursu (zwany dalej "Regulaminem") jest dostępny na stronach Serwisu.

5. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce.

II. Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez dzieci z przedszkoli z województwa lubelskiego w wieku do lat 6 prac plastycznych, dotyczących ochrony środowiska. Prace te są dalej zwane „Pracami".

2. Prace muszą być wykonane techniką: kredkami typu "Bambino" świecowymi lub ołówkowymi, krótkimi lub długimi w formacie A4. Prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami bądź mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (np. obraźliwych, oszczerczych, obscenicznych).

3. Każda Praca musi być wykonana indywidualnie przez jedno dziecko (zwane dalej „Autorem"), bez pomocy osób trzecich. Dziecku temu muszą przysługiwać prawa autorskie do Pracy w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Regulaminu. Praca nie może zawierać nazwiska Autora, powinna natomiast zawierać jego/jej imię.

4. Do Konkursu można zgłosić tylko jedną pracę danego Autora.

III. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami", mogą być przedszkola mające placówki w województwie lubelskim.

3. Zgłoszenie Pracy do Konkursu wymaga zgody przedstawiciela ustawowego Autora (rodzica lub osoby, sprawującej opiekę prawną nad Autorem) na zgłoszenie Pracy i na jej ekspozycję i opublikowanie zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści Regulaminu w całości i potwierdzeniem przez niego, że spełnione są wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.

IV. Zgłoszenie

1. Aby zgłosić udział w Konkursie, dyrektor przedszkola (lub osoba upoważniona przez dyrektora przedszkola) powinien, w okresie do 30 listopada 2021 roku (liczy się data dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście (wrzucić do specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynki) na adres ul. Krakowskie Przedmieście 21 - deptak, brama przy drogerii (9.00-21.00) z dopiskiem „Ekologia w Twoim domu – jak dbać o środowisko" zgłoszenie, obejmujące:

- jedną bądź więcej Prac konkursowych (dzieci z przedszkola bądź z danej grupy przedszkolnej), zgodnych z pkt. III Regulaminu,

- dane kontaktowe Uczestnika, obejmujące nazwę placówki, imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia w imieniu przedszkola, nazwę i adres pocztowy oraz adres e-mail przedszkola oraz (w przypadku określonym w pkt. IV.3) nazwę grupy,

- złożone zgodnie z załączonym do Regulaminu wzorem oświadczenie Uczestnika (przedszkola) o spełnieniu warunków Regulaminu, w tym wyrażeniu przez przedstawicieli ustawowych Autorów wszystkich zgłoszonych Prac zgody na zgłoszenie ich w Konkursie, na ich ewentualną ekspozycję i publikację zgodnie z Regulaminem oraz o przetwarzaniu przez Uczestnika danych osobowych Autorów i ich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Jeżeli przedszkole zgłasza do Konkursu Prace dzieci należących do różnych grup przedszkolnych, to dokonuje odrębnych zgłoszeń dla każdej grupy – wówczas w zgłoszeniu należy podać grupę, której ono dotyczy.

4. Zgłoszenie nie może zawierać danych identyfikujących Autorów lub ich przedstawicieli ustawowych.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1. Przy rozstrzyganiu Konkursu będą brane pod uwagę tylko zgłoszenia i Prace zgodne z Regulaminem.

2. Konkurs rozstrzyga jury, złożone z przedstawicieli Organizatora.

3. Jury Konkursu przyzna następujące nagrody:

3.1. Grupową:

bilet wstępu dla na przedstawienie w Teatrze im. Ch. H. Andersena w Lublinie, na spektakl w terminie 21.12 lub 22.12 pt. "Bucik Kopciuszka" – jest to bilet dla grupy do 30 osób (wliczając w to opiekuna/ów grupy), dla grupy z tego samego przedszkola.

3.2. Indywidualne:

3.2.1 Za zajęcie I miejsca

voucher zakupowy do Centrum Handlowego Felicity Lublin o wartości 500 zł, przy czym voucher ten jest przeznaczony dla Autora nagrodzonej pracy, a Uczestnik przekaże tę nagrodę Autorowi w imieniu Organizatora;

3.2.2 Za zajęcie II miejsca:

voucher zakupowy do Centrum Handlowego Felicity Lublin o wartości 350 zł, przy czym voucher ten jest przeznaczony dla Autora nagrodzonej pracy, a Uczestnik przekaże tę nagrodę Autorowi w imieniu Organizatora;

3.2.3 Za zajęcie III miejsca:

voucher zakupowy do Centrum Handlowego Felicity Lublin o wartości 150 zł, przy czym voucher ten jest przeznaczony dla Autora nagrodzonej pracy, a Uczestnik przekaże tę nagrodę Autorowi w imieniu Organizatora;

4. Nagrody są wydawane wyłącznie w postaci określonej powyżej, w tym nie ma możliwości ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.

VI. Powiadomienie o nagrodzie, ogłoszenie wyników i wydawanie nagród

1. Organizator poinformuje Uczestnika o nagrodzeniu zgłoszonej przez niego Pracy oraz sposobie realizacji nagrody, wysyłając do 30 listopada 2021 r. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu do Konkursu.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora 3 grudnia 2021 r. w Serwisie www.lublin.wyborcza.pl. Organizator poda w ogłoszeniu o wynikach konkursu imiona Autorów nagrodzonych Prac i nazwy Uczestników (nazwę przedszkola, grupa) zgłaszających te Prace.

3. Nagrodzone Prace zostaną wystawione w Felicity Lublin Al. Wincentego Witosa 32, od 6 grudnia 2021 roku. Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 6 grudnia 2021 r. o godz. 17.00. Ponadto Praca może zostać opublikowana w serwisie internetowym www.lublin.wyborcza.pl i lubelskim wydaniu „Gazety Wyborczej".

4. Nagrody mogą odebrać wyłącznie osobiście przedstawiciele Uczestników w miejscu i czasie otwarcia wystawy, o której mowa w pkt. V.3. Niestawiennictwo przedstawiciela Uczestnika konkursu w wyżej wskazanym miejscu i czasie powoduje utratę prawa do nagrody zarówno przez Uczestnika, jak i przez Autora.

VII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać w terminie 30 dni od dnia podania przez Organizatora do wiadomości publicznej informacji o zakończeniu Konkursu. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocjagw@lodz.agora.pl z dopiskiem „Ekologia w Twoim domu". Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania nagrody, a w razie jej nieotrzymania - w terminie 60 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznanej nagrodzie. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocjagw@lodz.agora.pl z dopiskiem „Ekologia w Twoim domu". Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

3. Postanowienia punktów VII.1 i VII.2 nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym - po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników, to jest danych osób reprezentujących przedszkole przy zgłoszeniu do Konkursu i przy odbiorze nagród, danych osobowych zawartych w Pracach konkursowych oraz danych osobowych podanych w ewentualnych reklamacjach jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych Agory S.A. na adres e-mail iod@agora.pl.

2. Podane w zgłoszeniach do Konkursu i zawarte w Pracach konkursowych dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Powyższe dane oraz dane osobowe podane w reklamacjach i innej korespondencji, kierowanej do Organizatora w związku z Konkursem, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych przez Organizatora jest uzasadniony interes Organizatora, polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu, w tym dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz przekazania nagród (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*). Dane osobowe zawarte w nagrodzonych Pracach będą przetwarzane w celu ekspozycji tych Prac. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych przez Organizatora jest uzasadniony interes Organizatora, polegający na zapewnieniu ekspozycji Prac nagrodzonych w Konkursie.

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres organizacji Konkursu i następnie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia o roszczeniach lub ich przedawnienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania nagród do czasu ich wydania lub utraty prawa do nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ekspozycji Prac przez czas ich ekspozycji.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Organizatora usługi niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzanie przez Organizatora, jak usługi informatyczne bądź prawne.

5. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przysługuje jej także prawo przeniesienia swoich danych. Osoba, której dane są przetwarzane, może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych narusza prawo.

6.  Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa Uczestników i Prac w Konkursie.

*RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.