Optymistyczne prognozy o szybkim zakończeniu wojny się nie sprawdziły. Miasto Lublin, organizując pomoc dla uchodźców, od początku przygotowywało się na długi marsz. Ratusz sporządził właśnie szczegółowy raport dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rosyjska inwazja spowodowała falę uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i porzucenia dotychczasowego życia. Dzisiaj mieszkają w akademikach, hotelach albo kątem u kogoś. Dla wielu z nich nowym domem jest Lublin. Oto jak wygląda dziś pomoc dla obywateli Ukrainy w naszym mieście. Miasto Lublin przygotowało na ten temat szczegółową informację.

Pakiet działań solidarnościowych i pomocowych na rzecz osób uciekających przed wojną

Działające infolinie i numery wsparcia

+48 533 39 15 69 – specjalnie utworzony numer telefonu dla osób przybywających z Ukrainy, pod którym wolontariusze udzielają informacji w zakresie spraw socjalno-bytowych, wsparcia psychologiczno-medycznego oraz pomocy prawnej dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Numer alarmowy jest tylko dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę i potrzebują pomocy.

Specjalny numer telefonu jest wyświetlany również na ekranach informacyjnych miejskiego Systemu Zarządzania Ruchem. To przydatna informacja dla osób uciekających z Ukrainy, które docierają do Lublina samochodem.

81 466 1000 – Contact Center Urzędu Miasta Lublin – numer, pod którym prowadzony jest nabór wolontariuszy do obsługi miejskich punktów noclegowych dla obywateli Ukrainy, a także przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców dotyczące możliwości udostępnienia pokoju, mieszkania czy domu na czasowy pobyt dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

882 431 094 – numer, pod którym osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na rzeczy niezbędne ukraińskim rodzinom.

666 688 439 – numer, pod którym można zgłaszać zapotrzebowanie na karmę, wodę i wyposażenie dla zwierząt, które towarzyszą osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

81 466 25 08 – informacja dla pracodawców, którzy chcą zgłosić możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy.

665 500 410 – numer kontaktowy do straży miejskiej.

81 532 08 27 – Polski Czerwony Krzyż.

781 084 233 – Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Punkty wydawania paczek żywnościowych i suchego prowiantu

Działają dwa punkty wydawania paczek żywnościowych i suchego prowiantu osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Pierwszy punkt znajduje się na terenie miasteczka ruchu drogowego przy Al. Zygmuntowskich 4, drugi – przy ul. Popiełuszki 35a. Oba punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9–15. We wskazanych miejscach nie jest prowadzona zbiórka żywności od mieszkańców.

Więcej informacji na temat wydawania paczek żywnościowych można uzyskać pod numerem telefonu: 81 466 69 96.

Interwencyjne punkty noclegowe

W 14 lokalizacjach Lublina działają interwencyjne punkty noclegowe dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Obecnie może w nich znaleźć miejsce ok. 1,5 tys. osób. W nocy z 14 na 15 maja w punktach noclegowych przygotowanych przez miasto schronienie znalazło 1085 obywateli Ukrainy. W rezerwie są kolejne lokalizacje gotowe do uruchomienia w miarę potrzeb. Koordynacją zapewnienia wyżywienia oraz opieką nad osobami szukającymi tam schronienia zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z pracownikami Centrum Interwencji Kryzysowej i wolontariuszami. Działają tam zespoły pierwszego kontaktu świadczące pomoc psychologiczną i językową.

Trwa nabór wolontariuszy do miejskich punktów noclegowych. Zgłoszenia od mieszkańców chętnych do pomocy są przyjmowane za pośrednictwem miejskiego Contact Center. Chęć pomocy można zgłosić pod numerem telefonu 81 466 1000 od poniedziałku do piątku w godz. 7.45–15.15. Wolontariusze zostaną przydzieleni do ośrodków noclegowych według bieżących potrzeb, na dyżury czterogodzinne, zgodnie ze wskazanymi preferencjami. Nie jest wymagana znajomość języków obcych.

Straż miejska w zwiększonej obsadzie wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego (monitoring) na bieżąco sprawdza sytuację na głównych wjazdach do miasta, ulicach i parkingach, by w razie potrzeby kierować osoby potrzebujące pomocy do miejsca tymczasowego zakwaterowania. Numer kontaktowy do straży miejskiej to 665 500 410.

Bezpłatna komunikacja miejska i parkingi w strefie płatnego parkowania

Obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych szukają schronienia w naszym mieście, mogą podróżować nieodpłatnie komunikacją miejską w Lublinie oraz korzystać z bezpłatnego postoju samochodów osobowych w strefie płatnego parkowania na terenie Lublina. Podstawę do bezpłatnych przejazdów oraz zwolnienia z opłat w strefie płatnego parkowania stanowią posiadane dokumenty potwierdzające obywatelstwo ukraińskie.

Edukacja dzieci i uczniów z Ukrainy

Zainteresowani edukacją dzieci i młodzież z Ukrainy są przyjmowani do lubelskich przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania, w przypadku szkół ponadpodstawowych – do szkoły umożliwiającej naukę zgodnie z rozpoczętym profilem kształcenia. Szczegóły procedury przyjmowania do placówek oświatowych oraz wsparcia językowego opisano na stronie lublin.eu/edukacja.

Miasto Lublin zwolniło z opłat za lubelskie przedszkola rodziców lub opiekunów dzieci ukraińskich. Całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin obowiązuje do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia.

Zwolnienia z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków burs szkolnych

Wychowankowie burs szkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin, będący obywatelami Ukrainy, są zwolnieni z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie. Takie udogodnienie obowiązuje od 3 marca do końca roku szkolnego, czyli 31 sierpnia br.

Informacje na temat możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy

Miasto Lublin zbiera informacje na temat możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w firmach prowadzących działalność gospodarczą w Lublinie lub w województwie lubelskim. Pracodawcy mogą zgłaszać oferty pracy poprzez dostępny formularz. W formularzu oprócz krótkiego opisu firmy pracodawca może określić profil poszukiwanych pracowników, a także wskazać formy dodatkowego wsparcia, jakie jest w stanie zapewnić pracownikom i/lub ich rodzinom. Wszystkie oferty są tłumaczone na język ukraiński i wraz z danymi kontaktowymi umieszczane na stronie www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina. Więcej informacji chętnym pracodawcom udziela Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, e-mail: biznes@lublin.eu, tel. 81 466 25 08.

Na stronie www.praca-lublin-ukraina.pl jest dostępne narzędzie dla obywateli Ukrainy, za pośrednictwem którego mogą zgłosić chęć podjęcia pracy w Lublinie, określić swoje kompetencje, umiejętności językowe i posiadane doświadczenie. Zaangażowani do projektu wolontariusze, pełniący funkcję nieodpłatnych rekruterów, na podstawie wiedzy własnej oraz pozyskanej na uruchomionej z początkiem marca stronie www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina dopasowują informacje uzyskane od potencjalnych pracowników do ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców i wspomagają kontakt pomiędzy nimi.

Dodatkowo ruszył pilotażowy program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców. W ramach programu „Cash for Work" 30 marca w lubelskich szkołach pracę zaczęli pedagodzy z Ukrainy – łącznie ponad 50 osób. 29 marca Miasto Lublin oraz Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej podpisały umowę o współpracy, która rozpoczyna realizację projektu. Opieką asystenta z Ukrainy objęto 39 lubelskich szkół, w tym 31 szkół podstawowych i osiem ponadpodstawowych. W zależności od liczby dzieci z Ukrainy uczących się w danej szkole przydzielono jednego lub dwóch asystentów. Dodatkowo jedna osoba w roli koordynatora wszystkich asystentów będzie pracować w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Praca asystenta z Ukrainy będzie wykonywana przez sześć godzin dziennie (30 tygodniowo) przez trzy miesiące. Do udziału w projekcie ukraińscy nauczyciele zgłosili się przez ankiety dystrybuowane przez Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie i Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.

Program „Cash for Work" ma na celu wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w rozszerzeniu działań na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jest on realizowany przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) we współpracy z Miastem Lublin oraz Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie. Fundacja PCPM wypłaca wynagrodzenie, a samorząd lub inna organizacja partnerska są odpowiedzialni za ustalanie zadań dla pracownika i nadzór nad jego codzienną pracą.

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Ruszył proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń, nie jest jednak potrzebny do odbycia wizyty lekarza, do szkoły lub przedszkola. Na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, nie tylko będą mogli zostać beneficjentami programu 500+, lecz także będzie im przysługiwać m.in. prawo do świadczenia „Dobry start", rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Zapisy na wizyty i przyjmowanie wniosków mają miejsce w:

 • Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88,
 • Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy przy ul. Lwowskiej 11,
 • Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14,
 • Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Filaretów 44.

W Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88 obok stanowisk do nadania numeru PESEL znajdują się stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Urzędu Pracy, a w Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy przy ul. Lwowskiej 11 – stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zapisy i przyjmowanie wniosków odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7.45–15.15.

W celu umówienia wizyty nie ma konieczności obecności całej rodziny, wystarczy jeden jej członek, który zapisze daną grupę osób. Może być to również osoba, która przyjęła obywateli Ukrainy pod swój dach. Zapisy są prowadzone na konkretny dzień i godzinę. Poza terminem wskazywana jest również lokalizacja, w której zostaną dopełnione formalności związane z nadaniem numeru PESEL.

O nadanie numeru PESEL mogą się ubiegać wszyscy obywatele Ukrainy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości ubiegającej się o to osoby, na podstawie dostępnych dokumentów, takich jak paszport, dowód osobisty, Karta Polaka czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się także akt urodzenia. W wyjątkowych przypadkach istnieje również możliwość nadania numeru PESEL na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. Procedura nadania numeru PESEL jest podobna jak w przypadku dowodu osobistego. Potrzebna jest fotografia i pobranie odcisków palców. Obecność dzieci do 12. roku życia nie jest obowiązkowa, jeżeli rodzice posiadają niezbędne dokumenty i zdjęcie dziecka.

Dokumenty, które są podstawą do nadania obywatelom Ukrainy numeru PESEL, to m.in.:

 • wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę,
 • dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy Ukraina–Polska,
 • fotografia spełniająca parametry fotografii jak do uzyskania dowodów osobistych dla obywatela naszego kraju (w punkcie przy ul. Zemborzyckiej 88 jest możliwość wykonania jej na miejscu),
 • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości.

Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Centralny Ośrodek Informatyki filmu instruktażowego dotyczącego procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.

Pełnomocnik ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi

Prezydent Krzysztof Żuk powołał pełnomocnika ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi. Został nim Andrzej Wojewódzki, sekretarz Miasta Lublin. Do jego zadań należy w szczególności: koordynowanie we współpracy z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego działań w zakresie przygotowania, wyposażenia i funkcjonowania miejsc zakwaterowania tworzonych przez miasto, przygotowanie i wdrażanie procesów związanych z obsługą administracyjną uchodźców oraz koordynowanie we współpracy z właściwymi wydziałami i jednostkami Urzędu Miasta Lublin pomocy charytatywnej od podmiotów zewnętrznych.

Międzynarodowa pomoc dla Ukrainy

Prezydent Miasta Lublin wystosował apel do miast partnerskich i zaprzyjaźnionych Lublina o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy szczególnie tym, którzy znajdują się nadal w Ukrainie. W efekcie do naszego miasta trafiają z całej Europy transporty z najpotrzebniejszymi produktami, zarówno od miast, które odpowiedziały w ten sposób na apel prezydenta, jak i od międzynarodowych organizacji pozarządowych i agend rządowych.

W ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy do Lublina trafiły transporty z najbardziej potrzebnymi produktami, m.in.:

 • z Francji – 30 tirów,
 • z Niemiec – 13 tirów,
 • ze Szwajcarii – 11 tirów,
 • z Włoch – 5 tirów,
 • z Wielkiej Brytanii – 1 tir.

Pomoc ta jest przekazywana do Ukrainy. Z Lublina do miast ukraińskich wyjechało już 60 transportów.

Ponadto stowarzyszenie Förderverein Münster-Lublin zebrało kwotę 60 tys. euro, którą przekazało lubelskim organizacjom pozarządowym działającym w ramach Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie w naszym mieście.

Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie

Przy Centrum Kultury w Lublinie działa Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który na bieżąco udziela pomocy i informacji obywatelom Ukrainy i koordynuje pracę organizacji pomocowych oraz wolontariuszy. Praca komitetu jest zorganizowana w kilkunastu sekcjach odpowiadających na potrzeby uchodźców. Prowadzi on całodobową infolinię dla osób przybywających z Ukrainy, zapewnia m.in. pomoc prawną oraz wsparcie psychologów. Ponadto wolontariusze udzielają pomocy jako tłumacze w pomieszczeniach recepcyjnych i mieszkalnych, a także przy załatwianiu spraw urzędowych. Członkowie komitetu pomagają również w przekazywaniu pomocy humanitarnej z Polski i Europy Zachodniej do Ukrainy. Komitet zajmuje się także koordynacją działań w zakresie przydzielania miejsc zakwaterowania w domach prywatnych. Prowadzi on bazę dostępnych noclegów u osób prywatnych. Komitet przygotował formularz online, za pomocą którego mieszkańcy mogą zgłosić chęć udzielenia noclegu osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Organizatorami Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie są Stowarzyszenie „Homo Faber",  Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza oraz Fundacja „Instytut na rzecz Państwa Prawa". W komitecie działają wolontariusze oraz kilkudziesięciu pracowników Urzędu Miasta Lublin i miejskich instytucji kultury. Osoby i organizacje chcące włączyć się w pomoc mogą znaleźć przydatne informacje na stronie Stowarzyszenia „Homo Faber".

Miasto wspiera także działania związane z organizowaniem noclegu dla uchodźców z Ukrainy w domach prywatnych. Za pośrednictwem Contact Center (tel. 81 466 1000) można zgłosić pokój, mieszkanie, dom na czasowy pobyt dla obywateli Ukrainy. Dane zostaną wykorzystane w celach kontaktowych w ramach działań podejmowanych przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza. Zgłoszeń przez Contact Center można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 7.45–15.15.

Włączanie poprzez kulturę obywateli Ukrainy w życie miasta

Miasto podejmuje działania na rzecz włączania poprzez kulturę obywateli i obywatelek Ukrainy w życie miasta. Jednym z nich jest spilnakultura.pl – nowo utworzona platforma informacji o działaniach kulturowych, dostępna dla osób ukraińskojęzycznych. Strona internetowa funkcjonuje przy Centrum Kultury. Pracownicy ukraińskiej kultury, animatorzy, edukatorzy i wszystkie osoby zainteresowane mogą kontaktować się z administratorami platformy za pośrednictwem adresu spilnakultura@ck.lublin.pl.

W celu koordynacji działań w zakresie włączania poprzez kulturę obywateli i obywatelek Ukrainy w życie miasta prezydent Krzysztof Żuk powoła pełnomocnika ds. włączania poprzez kulturę, którym zostanie Dariusz Jachimowicz, menedżer kultury, lider programów społecznych, tutor liderek i liderów lokalnych (Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), mentor innowatorek i innowatorów społecznych (Włącznik Innowacji Społecznych, Małe Wielkie Zmiany). Przez ponad 30 lat drogi zawodowej pracował w kilkunastu miastach (m.in. Lublin, Warszawa, Kraków, Poznań, Sejny) i kilku krajach, koordynował duże międzynarodowe programy kulturalne, doradzał ministrom i premierom (m.in. prof. Michałowi Kuleszy w przeprowadzeniu reformy ustrojowej w zakresie powiatów i regionów), współpracował z samorządami, był autorem założeń polityki kulturalnej państwa (na zlecenie ministra Andrzeja Celińskiego).

Działania edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży

Miejskie instytucje kultury oferują zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży. Analizując bieżącą sytuację, instytucje kultury Miasta Lublin dostosowują swoje działania do potrzeb uchodźców z Ukrainy. Między innymi uruchomiono świetlice dla dzieci i młodzieży uchodźczych pochodzących z Ukrainy oraz przyjazną, sensoryczną salę dla dzieci z przestrzenią dla rodziców. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy oferują także filie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Szczegółowe informacje na temat działań kulturalno-edukacyjnych.

Bezpłatna odzież dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

W Galerii Olimp (al. Spółdzielczości Pracy 36b) przy Multikinie działają Wolne Ciuchy – specjalny sklep z bezpłatną odzieżą dla uchodźców z Ukrainy. Ze sklepu mogą korzystać obywatele Ukrainy, którzy dotarli do polski po 24 lutego br. Warunkiem otrzymania wsparcia jest okazanie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

Mieszkańcy Lublina mogą wspomóc działalność sklepu Wolne Ciuchy i przekazać dary dla obywateli ukraińskich. Przyjmowane są: ubrania i buty w każdym rozmiarze, również dla dzieci, nowa, oryginalnie zapakowana bielizna, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i papiernicze dla dzieci i młodzieży. Należy przynosić rzeczy czyste, uprasowane i niezniszczone. Sklep nie przyjmuje ubrań zimowych.

Wolne Ciuchy poszukują także wolontariuszy do pomocy przy obsłudze ukraińskich uchodźców. Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać w siedzibie sklepu.

Sklep Wolne Ciuchy znajduje się w Galerii Olimp (al. Spółdzielczości Pracy 36b) przy Multikinie i jest czynny od wtorku do soboty w godz. 12–18.

Zbiórka darów

Osoby, które przyjęły pod swój dach osoby z Ukrainy, mogą liczyć na wsparcie. Pod numerem telefonu 882 431 094 można zgłaszać zapotrzebowanie na rzeczy niezbędne rodzinom ukraińskim. Można także dzwonić pod numer Caritasu Archidiecezji Lubelskiej – 781 084 233.

Przyjmowanie darów koordynuje Polski Czerwony Krzyż. Numer kontaktowy do PCK – 81 532 08 27. Aktualne informacje o zbiórce potrzebnych rzeczy są dostępne na stronie organizacji.

Pomoc medyczna

Obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej, jest ona udzielana identycznie jak w przypadku polskich pacjentów.

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej NFZ/Oddział Lublin.

Wprowadzono możliwość szczepienia przeciwko COVID-19 dla cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień. Informacje o tym NFZ opublikował w języku ukraińskim.

Poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w nocy, w weekendy i święta) uruchomiono Teleplatformę Pierwszego Kontaktu, działająca w języku ukraińskim.

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy stomatologicznej. Już blisko 300 gabinetów stomatologicznych z różnych części Polski przyłączyło się do tej inicjatywy, a liczba gabinetów rośnie z każdą godziną. Wyszukiwarka gabinetów oferujących pomoc jest dostępna na stronie www.dentysciukrainie.pl. Strona zawiera tłumaczenie na język ukraiński.

Pomoc dla zwierząt, które towarzyszą osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie

Miasto Lublin we współpracy z lubelskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Fundacją „8kolor", Sekcją Lublin Stowarzyszenia Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt, Stowarzyszeniem „Leśne Przytulisko", Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz sklepami zoologicznymi prowadzi zbiórkę na rzecz zwierząt, które towarzyszą osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Najpotrzebniejsze na ten moment artykuły to pokarm, woda i akcesoria. Ze względu na to, że zwierzęta często są przewożone na rękach lub w warunkach, które grożą ich ucieczką, w trybie pilnym są zbierane transportery do przewożenia zwierząt, szczególnie tych małych. Opakowania karmy dla psów, kotów, ptaków ozdobnych oraz gryzoni nie powinny być duże, tak by łatwo było je przewieźć. Z kolei woda niegazowana powinna mieć pojemność 250 lub 500 ml. Przydatne są również pojemniki na karmę i wodę o pojemności 1 l, najlepiej metalowe.

Punkty zbiórki, w których można przekazywać dary, wyznaczono w pięciu lokalizacjach na terenie miasta:

 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, ul. Metalurgiczna 5, w godz. 10–19;
 • sklep zoologiczny Leopardus, Galeria Felicity, al. Wincentego Witosa 32, w godz. 9–21;
 • sklep zoologiczny Zoocentrum, ul. Droga Męczenników Majdanka 74L, w godz. 9–17;
 • sklep zoologiczny Leopardus, Galeria Vivo, al. Unii Lubelskiej 2, w godz. 9–21;
 • sklep zoologiczny Taurus, ul. Zbożowa 69, w godz. 11–18.

Obywatele Ukrainy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na karmę, wodę i wyposażenie dla swoich pupili pod numerem telefonu: 666 688 439 – Fundacja „8kolor".

Ponadto ukraińscy obywatele powinni pamiętać, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej towarzyszące im zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (czip),
 • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie,
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

Podróżny, którego zwierzę nie jest oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie, może bezpośrednio po przekroczeniu granicy dokonać zaczipowania, a następnie zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie w punktach recepcyjnych. Jeżeli właściciele nie dokonali tego po przekroczeniu granicy, mogą to zrobić w wybranych zakładach leczniczych dla zwierząt na terenie Lublina: 

 • „Canisvet" Lecznica Weterynaryjna, ul. Hutnicza 10a,
 • Lubelskie Centrum Małych Zwierząt, ul. Stefczyka 11,
 • „Echo Vet" Rafał Ostaszewicz, ul. Kiepury 5, Lublin,
 • Przychodnia Weterynaryjna Waldemar Kotowicz, ul. Tymiankowa 7,
 • Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Zwierząt prof. Łukasz Jarosz, ul. Głęboka 30,
 • Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt „Poliwet", ul. Tumidajskiego 2,
 • Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt „Poliwet", ul. Metalurgiczna 5.

Powyższa lista będzie aktualizowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i dostępna na stronie www.lilw.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z rosnącym napływem na terytorium Polski uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje miejski system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

Więcej informacji odnośnie do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dodatkowo nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, jak również ich bliskim pozostającym w kraju zapewniają radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Obywatele Ukrainy mogą wysyłać zapytania prawne dotyczące przekroczenia granicy lub legalizacji pobytu czy też prośby o kontakt prawnika na utworzony specjalnie do tego celu adres e-mail: ua@oirp.lublin.pl. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie udziela również porad i pomocy osobom, które chcą przeznaczyć lokal na potrzeby mieszkaniowe uchodźców lub dać zatrudnienie obywatelom Ukrainy. Uruchomiono całodobowy numer telefonu +48 518 777 025, pod który można wysłać wiadomość SMS z prośbą o kontakt prawnika. Obsługa prawna może być zapewniona w językach polskim, ukraińskim, angielskim i francuskim.

Pomoc udzielona obywatelom Ukrainy:

 • ponad 10 tys. osób znalazło schronienie w mieście,
 • ok. 2 tys. wolontariuszy jest zaangażowanych w pomoc (w tym 462 tłumaczy),
 • 14 interwencyjnych punktów noclegowych z blisko 1,5 tys. miejsc,
 • ok. 1,4 tys. posiłków wydawanych dziennie w obiektach noclegowych prowadzonych lub organizowanych przez miasto,
 • blisko 113 tys. wydanych posiłków w obiektach noclegowych prowadzonych lub organizowanych przez miasto,
 • 23 stanowiska do nadawania numeru PESEL,
 • 7996 nadanych numerów PESEL,
 • ponad 60 tirów z pomocą humanitarną, które trafiły do Lublina,
 • 60 transportów z pomocą humanitarną przekazanych do Ukrainy,
 • 298 ofert pracy dla obywateli Ukrainy,
 • 1294 zgłoszone miejsca pracy dla obywateli Ukrainy,
 • 1083 zarejestrowanych pracowników z Ukrainy,
 • 38 miejsc przygotowanych w lubelskich żłobkach,
 • 424 dzieci przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • 1492 uczniów zapisanych do szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • 280 uczniów przyjętych do jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty,
 • 30 994 wydane paczki z trwałą żywnością,
 • zwolnienie z opłat za lubelskie przedszkola,
 • nieodpłatna komunikacja miejska,
 • zerowa stawka opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania,
 • pomoc dla zwierząt.
icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Tak trzymać! Razem jesteśmy silniejsi!
  już oceniałe(a)ś
  2
  1
  autentycznie osoby z urkainy dostają od państwa więcej niż polacy, nie jest to nijak kontrolowane kto potrzebuje pomocy a w polsce są też całkiem niezłe lalusie z zachodniej ukrainy które zwęszyły interes i na tej pomocy w polsce żyją lepiej niż nie jeden polak ... nie wszyscy ale to duża grupa osób, nalezy pomagać ALE tym którzy tej pomocy potrzebuja
  @gr8@t_b@it
  Każda osoba (niezależnie od tego jakiej jest narodowości i jaki ma status) może w punktach pomocowych otrzymać jedzenie i pomoc. Nie wyobraża sobie Pani/Pan ilu jest Polaków, którzy również - jak to się Pani/Pan wyraziła/ł "zwęszyli" interes i próbują wyłudzić różne rzeczy - również udając ludzi z Ukrainy.
  już oceniałe(a)ś
  1
  1